Home » [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

[Audio] Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Chi Tiên Giới Thiên

by Nguyễn Chung
Hàn Lập - Tiên giới thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

Related Posts

Leave a Comment