Home » Kim Quang Chú – Đức Huyền Thiên Quân

Kim Quang Chú – Đức Huyền Thiên Quân

by Nguyễn Chung
Kim Quang Thần Chú - Đức Huyền Thiên Quân

Thiên Địa Huyền Tôn, vạn khí bổn căn
Quảng tu ức kiếp, chứng ngộ thần thông
Tam Giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn
Thể hữu Kim Quang, phúc ứng ngộ thân
Thị chi bất kiến, thính chi bất văn
Bao la Thiên Địa, dưỡng dục quần sanh
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh
Tam Giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh
Vạn Thần triều lễ, dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tán đởm, tinh quái vong hình
Nội hữu tích lịch, Lôi Thần ẩn danh
Động tuệ giao triệt, Ngũ Khí huy đằng
Kim Quang tốc hiện, phúc hộ thân hình.

Related Posts

Leave a Comment